FED 5B Photo Camera

Tai FED 5B Photo Camera.

Ši kamera buvo pradėta gaminti 1932 metais sovietinėje Ukrainoje. Rusai turėjo idėja kopijuoti Vokiečių jau gaminama Leica kamerą.

FED 5B Photo Camera

Iki pat 1955 metų čia pagamintos kameros atrodydavo beveik lygiai taip pat kaip Leica variantai. Tačiau nuo būtent šių metų FED pradėjo inovuoti savo kameras – sujungdami įvairius skirtingas funkcijas.

FED 5B Photo Camera

Visi nauji modeliai turėjo po vieną ar keletą šių naujovių, tokių kaip lėtesnis shutter greitis ar padidintas ISO jautrumas.

Penktasis FED modelis, turėjęs pakeisti FED 3 ir FED 4 modelius, buvo leidžiamas 3 versijomis:
FED 5 – turėjo ekspozicijos matuoklį,
FED-5B – buvo pigesnė versija be matuoklio,
FED-5C – atspindėjo rėmeliai, rodantys 50 mm objektyvo ir ekspozicijos matuoklio matymo lauką.

Visas šitas smagumas truko iki 1990 metų vidurio, tačiau pats paskutinis FED 5 serijos fotoaparatas pagamintas 1994 m. Vasario 28 d. Pati FED svetainė teigia, kad tai buvo 1997 metai, matyt juos leido pogrindyje, Pogrindiniai-Fotoparatai.

FED 5B Photo Camera

Iš viso FED 5 modelio fotoaparatų buvo sukurta 545 446 vienetai. O bendrai šios visos serijos – 8 647 000 fotoaparatų. Tad bent pagal mano blogus matematinius skaičiavimus, bent 3 vienetai tikrai dar like kur turetų būti.

Šiandiena FED įmonė vis dar egzistuoja, tačiau dabar jie gamina įvairius lėktuvus ir jų dalis.Šiai dienai tiek, galite scrolinti toliau.

This is FED – 5B Camera.

This camera was launched in 1932 in Soviet Ukraine. The Russians had the idea to copy the German already produced Leica camera. Until 1955, the cameras produced here looked almost exactly like the Leica variants.

FED 5B Photo Camera

However, since this year, the FED had begun to innovate its own cameras – combining various different functions. All new models have had one or more of these innovations, like slower shutter speeds or increased ISO sensitivity.

The fifth FED model, which had to replace the FED 3 and FED 4 models, was allowed in 3 versions:
FED 5 – had an exposure meter,
FED-5B – was a cheaper version without a meter,
FED-5C – reflected frames showing a 50 mm lens and exposure meter field of vision.

FED 5B Photo Camera

All this fun lasted until the mid-1990s, but the very last FED 5 series camera was made on 28 February 1994. And in total, this whole series had 8,647,000 cameras. So, at least according to my bad mathematical calculations, there should be like 3 models left in the world.

Today’s FED company still exists, but now they produce different planes and parts of them.

FED 5B Photo Camera

Leave a Reply